IGBT FUJI , Đại lý phân phối IGBT Của FUji
IGBT FUJI , Đại lý phân phối IGBT Của FUji

IGBT FUJI , Đại lý phân phối IGBT Của FUji

(1 đánh giá)

IGBT

FUJI

IGBT FUJI , Đại lý phân phối IGBT Của FUji

IGBT FUJI ,  Đại lý phân phối IGBT Của FUji

2.unit two(2U)IGBT:

                     2MBI75S-120                              2MBI100N-060                        2MBI100SC-120

           2MBI200N-120                               2MBI200U2A-060                           2MBI300P-140

 

               2MBI300U4H-120                            2MBI300VH-170                         2MBI450U4N-120

 

2MBI25L-060

2MBI50L-060

2MBI75L-060

2MBI100L-060

2MBI150L-060

2MBI200L-060

2MBI300L-060

2MBI400L-060

2MBI25L-120

2MBI50L-120

2MBI75L-120

2MBI100L-120

2MBI150L-120

2MBI200L-120

2MBI25J-120

2MBI50J-120

2MBI75J-120

2MBI100J-120

2MBI150J-120

2MBI200J-120

2MBI25J-060

2MBI50J-060

2MBI75J-060

2MBI100J-060

2MBI150J-060

2MBI200J-060

2MBI300J-060

2MBI400J-060

2MBI50N-060

2MBI75N-060

2MBI100N-060

2MBI150N-060

2MBI150NC-060

2MBI200N-060

2MBI300N-060

2MBI400N-060

2MBI600NT-060

2MBI600U2E-060

2MBI600NTD-060

2MBI150U2A-060

2MBI200U2A-060

2MBI300U2B-060

2MBI400U2B-060

2MBI300NB-060

2MBI150NC-060

2MBI100VA-060-50

2MBI150VA-060-50

2MBI200VA-060-50

2MBI300VB-060-50

2MBI400VB-060-50

2MBI400VD-060-50

2MBI600VD-060-50

2MBI600VE-060-50

2MBI50N-120

2MBI100NB-120

2MBI200SB-120

2MBI75S-120

2MBI75U-120

2MBI75UA-120

2MBI100U-120

2MBI100UA-120

2MBI100S-120

2MBI100N-120

2MBI100SC-120

2MBI150SC-120

2MBI100NE-120

2MBI100NC-120

2MBI150NE-120

2MBI150N-120

2MBI150S-120

2MBI200S-120

2MBI200N-120

2MBI150NB-120

2MBI200N-120

2MBI200S-120

2MBI200NB-120

2MBI300N-120

2MBI300S-120

2MBI300NT-120

2MBI300P-140

2MBI300PD-120

2MBI150UA-120

2MBI150UB-120

2MBI200UB-120

2MBI200UC-120

2MBI300UC-120

2MBI200UD-120

2MBI300UD-120

2MBI300UE-120

2MBI450UE-120

2MBI50P-140

2MBI75P-140

2MBI100PC-140

2MBI150PC-140

2MBI200PB-140

2MBI200P-140

2MBI100U4H-170

2MBI150UH-170

2MBI200UH-170

2MBI300UH-170

2MBI400UH-170

2MBI600U4G-170

2MBI800U4G-170

2MBI1400U4G-170

2MBI150U4H-120

2MBI200U4H-120

2MBI300U4H-120

2MBI400U4H-120

2MBI150U4H-170

2MBI200U4H-170

2MBI300U4H-170

2MBI400U4H-170

2MBI200U4D-120

2MBI300U4D-120

2MBI225U4N-120

2MBI300U4N-120

2MBI450U4N-120

2MBI225U4J-120

2MBI300U4J-120

2MBI450U4J-120

2MBI600U4G-120

2MBI800U4G-120

2MBI1200U4G-120

2MBI75U4A-120

2MBI75VA-120-50

2MBI100U4A-120

2MBI100VA-120-50

2MBI150U4A-120

2MBI150VA-120-50

2MBI150U4B-120

2MBI150VB-120-50

2MBI200U4B-120

2MBI200VB-120-50

2MBI200UC-120

2MBI300UC-120

2MBI200U4D-120

2MBI300U4D-120

2MBI300VD-120-50

2MBI400VD-120-50

2MBI200VH-120-50

2MBI300VH-120-50

2MBI450VH-120-50

2MBI225U4N-120

2MBI225VN-120-50

2MBI225U4N-170-50

2MBI300U4N-120-50

2MBI300VN-120-50

2MBI300U4N-170-50

2MBI300VN-170-50

2MBI450U4N-120-50

2MBI450VN-120-50

2MBI450U4N-170-50

2MBI450VN-170-50

2MBI550VN-170-50

2MBI600VN-120-50

2MBI335U4J-120-50

2MBI300U4J-120-50

2MBI450U4J-120-50

2MBI300U4E-120

2MBI300VE-120-50

2MBI450U4E-120

2MBI450VE-120-50

2MBI600VE-120-50

2MBI600U4G-120

2MBI600VG-120

2MBI600U4G-170

2MBI600VG-170E

2MBI800U4G-120

2MBI800VG-120

2MBI800U4G-170

2MBI800VG-170E

2MBI1200U4G-120

2MBI1200VG-120

2MBI1200U4G-170

2MBI1200VG-170E

2MBI225VJ-120-50

2MBI300VJ-120-50

2MBI450VJ-120-50

2MBI550VJ-170-50

2MBI600VJ-120-50

2MBI600VXA-120E-50

2MBI650VXA-170E-50

2MBI900VXA-120P-50

2MBI1000VXB-170E-50

2MBI1400VXB-120P-50

2MBI1400VXB-170E-50

2MBI1400VXB-170P-50

1MBI300U2H060L-50

1MBI200U4H-120L-50

1MBI50U4F-120L-50

1MBI75U4F-120L-50

1MBI100U4F-120L-50

2MBI100HB-120

2MBI150HH-120-50

2MBI200HH-120L-50

1MBI200HH-120L-50

1MBI300HH-120L-50

1MBI400HH-120L-50

4MBI400VG-060R-50

4MBI300VG-120R-50


                          0963 92 22 87
Cellphone :        0906 710 120

 

Email  :    linhphattech@gmail.com

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

   (0)