ABB

mỗi trang
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0210-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0210-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0210-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 160KW-218HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-2200-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-2200-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-2200-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1800KW-2448HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1820-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1820-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1820-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1400KW-1904HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1330-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1330-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1330-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1120KW-1523HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1160-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1160-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1160-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 900KW-1224HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0870-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0870-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0870-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 710KW-966HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0780-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0780-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0780-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 630KW-857HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0610-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0610-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0610-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 500KW-680HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0510-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0510-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0510-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 400KW-544HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0460-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0460-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0460-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 355KW-483HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0400-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0400-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0400-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 315KW-428HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0320-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0320-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0320-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 250KW-340HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0260-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0260-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0260-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 200KW-272HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0170-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0170-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0170-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 132KW-180HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0120-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0120-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0120-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 110KW-150HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0100-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0100-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0100-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 90KW-122HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0070-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0070-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0070-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 75KW-102HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1810-3, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1810-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1810-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1600KW-2176HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1430-3, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1430-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1430-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1200KW-1632HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1070-3, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1070-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-1070-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 900KW-1224HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0960-3, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0960-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0960-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 800KW-1088HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0770-3, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0770-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0770-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 630KW-857HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0640-3, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0640-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0640-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 500KW-680HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0510-3, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0510-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0510-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 400KW-544HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0390-3, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0390-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0390-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 315KW-428HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0320-3, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0320-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0320-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 250KW-340HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0260-3, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0260-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0260-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 200KW-272HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0210-3, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0210-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0210-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 160KW-218HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0170-3, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0170-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0170-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 132KW-180HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0140-3, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0140-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0140-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 110KW-150HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0100-3, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0100-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0100-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 90KW-122HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0070-3, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0070-3, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-37-0070-3, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 75KW-102HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0100-7, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0100-7, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0100-7, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 90KW-122HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0070-7, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0070-7, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0070-7, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 75KW-102HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0060-7, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0060-7, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0060-7, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 55KW-75HP

Vui lòng gọi
Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0120-5, Sữa Biến tần ACS800 Call

Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0120-5, Sữa Biến tần ACS800

Sữa Biến tần ABB ACS800-31-0120-5, Series ACS800, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 110KW-150HP

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Kinh Doanh 1 - 0906 710 120 (Zalo)

Kinh doanh 2

Kinh doanh 2 - 0938 740 034

 Hỗ Trợ Kỉ thuật

Hỗ Trợ Kỉ thuật - 0963 922 287

Sản phẩm HOT

Thống kê

  • Đang online 39
  • Hôm nay 663
  • Hôm qua 2,445
  • Trong tuần 9,713
  • Trong tháng 13,144
  • Tổng cộng 2,427,960

Top

   (0)