IGBT FUJI 6MBI , Đại lý phân phối IGBT Của FUji 7MBI
IGBT FUJI 6MBI , Đại lý phân phối IGBT Của FUji 7MBI

IGBT FUJI 6MBI , Đại lý phân phối IGBT Của FUji 7MBI

(1 đánh giá)

IGBT FUJI

FUJI

IGBT FUJI 6MBI , Đại lý phân phối IGBT Của FUji 7MBI

IGBT FUJI 6MBI ,  Đại lý phân phối IGBT Của FUji 7MBI 

5.PIM module (rectifier + inverter):

 

          7MBI75SA-120B                                7MBR15NE120                          7MBR25SA120

 

              7MBR35SB120                           7MBR50NF060                                     7MBR100U4B120 

7MBR30U2A060

7MBR50U2A060

7MBR50VA060-50

7MBR75U2B060

7MBR75VB060-50

7MBR100U2B060

7MBR100VB060-50

7MBR50VP060-50

7MBR75VP060-50

7MBR100VP060-50

7MBR100VR060-50

7MBR150VR060-50

7MBR100VZ060-50

7MBR10UF060

7MBR15UF060

7MBR20UF060

7MBR30UF060

7MBR10UF120

7MBR15UF120

7MBR10SA120

7MBR15SA120

7MBR25SA120

7MBR25UA120

7MBR10SA140

7MBR15SA140

7MBR25SA140

7MBR30SA060

7MBR50SA060

7MBR30U2A060

7MBR50U2A060

7MBR35UA120

7MBR50UA120

7MBR50SB060

7MBR75SB060

7MBR100SB060

7MBR75U2B060

7MBR100U2B060

7MBR35SB120

7MBR50SB120

7MBR35UB120

7MBR50UB120

7MBR75UB120

7MBR100UB120

7MBR35SB140

7MBR50SB140

7MBR75U4B120

7MBR100U4B120

7MBI75N-060

7MBI100N-060

7MBI40N-120

7MBI50N-120

7MBR30NF060

7MBR50NF060

7MBR10NF120

7MBR15NF120

7MBR25NF120

7MBR30NE060

7MBR50NE060

7MBR10NE120

7MBR15NE120

7MBR25NE120

7MBR25UA120

7MBR25VA120-50

7MBR35UA120

7MBR35VA120-50

7MBR50UA120

7MBR35UB120

7MBR35VB120-50

7MBR50UB120

7MBR50VB120-50

7MBR75U4B120

7MBR75VB120-50

7MBR100U4B120

7MBR25VM120-50

7MBR25VP120-50

7MBR35VM120-50

7MBR50VM120-50

7MBR50VP120-50

7MBR50VN120-50

7MBR50VR120-50

7MBR75VN120-50

7MBR75VR120-50

7MBR100VN120-50

7MBR100VR120-50

7MBR150VN120-50

7MBR150VR120-50

7MBR25VW120-50

7MBR35VW120-50

7MBR50VW120-50

7MBR50VX120-50

7MBR50VZ120-50

7MBR75VX120-50

7MBR100VX120-50

7MBR150VX120-50

7MBR150VZ120-50

6.IPM module (+ protection drive inverter +):

 

                 7MBP150RA120                                       7MBP150RA120(1)

 

6MBP15RH060

6MBP20RH060

6MBP30RH060

6MBP50RA060

6MBP75RA060

6MBP100RA060

6MBP150RA060

6MBP200RA060

6MBP300RA060

7MBP200RA060

7MBP300RA060

6MBP50RTB060

6MBP75RTB060

6MBP100RTB060

6MBP150RTB060

6MBP15RA120

6MBP25RA120

6MBP50RA120

6MBP75RA120

6MBP100RA120

6MBP150RA120

7MBP25RA120

7MBP50RA120

7MBP75RA120

7MBP100RA120

7MBP150RA120

6MBP50RTJ060

6MBP75RTJ060

6MBP100RTJ060

6MBP150RTJ060

7MBP50RTJ060

7MBP75RTJ060

7MBP100RTJ060

7MBP150RTJ060

6MBP50TEA060

6MBP75TEA060

6MBP100TEA060

6MBP150TEA060

7MBP50TEA060

7MBP75TEA060

7MBP100TEA060

7MBP150TEA060

6MBP20VAA060-50

6MBP30VAA060-50

6MBP50VAA060-50

6MBP50VBA060-50

6MBP75VBA060-50

6MBP50VDA060-50

6MBP75VDA060-50

6MBP100VDA060-50

6MBP150VDA060-50

6MBP200VDA060-50

7MBP50VDA060-50

7MBP75VDA060-50

7MBP100VDA060-50

7MBP150VDA060-50

7MBP200VDA060-50

6MBP200VEA060-50

6MBP300VEA060-50

6MBP400VEA060-50

7MBP200VEA060-50

7MBP300VEA060-50

7MBP400VEA060-50

6MBP25RJ120

6MBP50RJ120

6MB75RJ120

7MBP25RJ120

7MBP50RJ120

7MB75RJ120

6MBP25TEA120

6MBP50TEA120

6MBP75TEA120

6MBP10VAA120-50

6MBP15VAA120-50

6MBP25VAA120-50

6MBP25VBA120-50

6MBP35VBA120-50

6MBP50VBA120-50

6MBP25VDA120-50

6MBP35VDA120-50

6MBP50VDA120-50

6MBP75VDA120-50

6MBP100VDA120-50

7MBP25VDA120-50

7MBP35VDA120-50

7MBP50VDA120-50

7MBP75VDA120-50

7MBP100VDA120-50

6MBP100VEA120-50

6MBP150VEA120-50

6MBP200VEA120-50

7MBP100VEA120-50

7MBP150VEA120-50

7MBP200VEA120-50

6MBP50RS120

6MBP75RS120

6MBP100RS120

6MBP50RSA120

6MBP75RSA120

6MBP100RSA120

6MBP150RSA120


                          0963 92 22 87

Cellphone :        0906 710 120

 

Email  :    linhphattech@gmail.com

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

   (0)