IGBT FUJI 6MBI , Đại lý phân phối IGBT Của FUji
IGBT FUJI 6MBI , Đại lý phân phối IGBT Của FUji

IGBT FUJI 6MBI , Đại lý phân phối IGBT Của FUji

(1 đánh giá)

IGBT FUJI 6MBI

FUJI

IGBT FUJI 6MBI , Đại lý phân phối IGBT Của FUji

IGBT FUJI 6MBI ,  Đại lý phân phối IGBT Của FUji

3.unit six(6U)IGBT:

             6MBI75S-120                               6MBI150VB-120-50                      6MBI300U4-120

 

           6MBI450U4-120                            6MBI450V-120-50

6MBI10GS-060

6MBI15GS-060

6MBI20GS-060

6MBI150LB-060

6MBI200LB-060

6MBI300LB-060

6MBI10L-060

6MBI15L-060

6MBI15LS-060

6MBI20L-060

6MBI30L-060

6MBI50L-060

6MBI75L-060

6MBI100L-060

6MBI10GS-060

6MBI15GS-060

6MBI20GS-060

6MBI10UE-060

6MBI15UE-060

6MBI20UE-060

6MBI30UE-060

6MBI50VA-060-50

6MBI75VA-060-50

6MBI100VA-060-50

6MBI75U2A-060

6MBI100U2B-060

6MBI150U2B-060

6MBI150VB-060

6MBI50VW-060-50

6MBI75VW-060-50

6MBI100VW-060-50

6MBI150VX-060-50

6MBI8L-120

6MBI15L-120

6MBI25L-120

6MBI25LB-120

6MBI50L-120

6MBI50J-120

6MBI25J-120

6MBI10UF-120

6MBI15UF-120

6MBI25UF-120

6MBI35UF-120

6MBI50UF-060

6MBI10S-120

6MBI15S-120

6MBI25S-120

6MBI35S-120

6MBI50S-120

6MBI75S-120

6MBI100S-120

6MBI50S-140

6MBI75S-140

6MBI100S-140

6MBI75S-060

6MBI100S-060

6MBI50VA-060-50

6MBI35U4A-120

6MBI50U4A-120

6MBI75U4A-120

6MBI50VA-120-50

6MBI75VA-120-50

6MBI100VA-120-50

6MBI75U4B-120

6MBI100U4B-120

6MBI100VB-120-50

6MBI100U4B-170

6MBI150U4B-120

6MBI150VB-120-50

6MBI150U4B-170

6MBI180VB-120-50

6MBI180VB-120-55

6MBI50VW-120-50

6MBI75VW-120-50

6MBI100VW-120-50

6MBI100VX-120-50

6MBI150VX-120-50

6MBI180VX-120-50

6MBI180VX-120-55

6MBI50UA-120

6MBI50UA-120

6MBI75UA-120

6MBI75U2A-060

6MBI75UB-120

6MBI100U2B-060

6MBI150U2B-060

6MBI200U2B-060

6MBI300U2B-060

6MBI100UB-120

6MBI150UB-120

6MBI75UB-170

6MBI100UB-170

6MBI75UC-120

6MBI100UC-120

6MBI150U-120

6MBI150U-170

6MBI75U2A-060

6MBI100U2B-060

6MBI150U2B-060

6MBI35U4A-120

6MBI50U4A-120

6MBI75U4A-120

6MBI75U4B-120

6MBI100U4B-120

6MBI150U4B-120

6MBI75UC-120

6MBI100UC-120

6MBI100U4B-170

6MBI150U4B-170

6MBI225U4-120

6MBI300U4-120

6MBI450U4-120

6MBI225U-120

6MBI300U-120

6MBI450U-120

6MBI225V-120-50

6MBI300V-120-50

6MBI450V-120-50

6MBI550V-120-50

6MBI225U4-170

6MBI300U4-170

6MBI450U4-170

6MBI225U-170

6MBI300U-170

6MBI450U-170

6MBI225V-170-50

6MBI300V-170-50

6MBI450V-170-50

6MBI550V-170-50

                          0963 92 22 87
Cellphone :        0906 710 120

 

Email  :    linhphattech@gmail.com

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

   (0)