Dịch Vụ Sửa Chữa Biến Tần

mỗi trang
ENC EN610-4T0037, Sữa Biến tần EN610-4T0037 Call

ENC EN610-4T0037, Sữa Biến tần EN610-4T0037

Sữa Biến tần ENC EN610-4T0037, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 3.7KW-5HP

Vui lòng gọi
ENC EN610-4T0022, Sữa Biến tần EN610-4T0022 Call

ENC EN610-4T0022, Sữa Biến tần EN610-4T0022

Sữa Biến tần ENC EN610-4T0022, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 2.2KW-3HP

Vui lòng gọi
ENC EN610-4T0015, Sữa Biến tần EN610-4T0015 Call

ENC EN610-4T0015, Sữa Biến tần EN610-4T0015

Sữa Biến tần ENC EN610-4T0015, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1.5KW-2HP

Vui lòng gọi
ENC EN610-4T0007, Sữa Biến tần EN610-4T0007 Call

ENC EN610-4T0007, Sữa Biến tần EN610-4T0007

Sữa Biến tần ENC EN610-4T0007, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 0.75KW-1HP

Vui lòng gọi
ENC EN550-4T2200, Sữa Biến tần EN550-4T2200 Call

ENC EN550-4T2200, Sữa Biến tần EN550-4T2200

Sữa Biến tần ENC EN550-4T2200, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 220KW-299HP

Vui lòng gọi
ENC EN550-4T1600, Sữa Biến tần EN550-4T1600 Call

ENC EN550-4T1600, Sữa Biến tần EN550-4T1600

Sữa Biến tần ENC EN550-4T1600, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 160KW-218HP

Vui lòng gọi
ENC EN550-4T1100, Sữa Biến tần EN550-4T1100 Call

ENC EN550-4T1100, Sữa Biến tần EN550-4T1100

Sữa Biến tần ENC EN550-4T1100, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 110KW-150HP

Vui lòng gọi
ENC EN550-4T0750, Sữa Biến tần EN550-4T0750 Call

ENC EN550-4T0750, Sữa Biến tần EN550-4T0750

Sữa Biến tần ENC EN550-4T0750, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 75KW-102HP

Vui lòng gọi
ENC EN550-4T0550, Sữa Biến tần EN550-4T0550 Call

ENC EN550-4T0550, Sữa Biến tần EN550-4T0550

Sữa Biến tần ENC EN550-4T0550, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 55KW-75HP

Vui lòng gọi
ENC EN550-4T0370, Sữa Biến tần EN550-4T0370 Call

ENC EN550-4T0370, Sữa Biến tần EN550-4T0370

Sữa Biến tần ENC EN550-4T0370, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 37KW-50HP

Vui lòng gọi
ENC EN550-4T0220, Sữa Biến tần EN550-4T0220 Call

ENC EN550-4T0220, Sữa Biến tần EN550-4T0220

Sữa Biến tần ENC EN550-4T0220, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 22KW-30HP

Vui lòng gọi
ENC EN550-4T0185, Sữa Biến tần EN550-4T0185 Call

ENC EN550-4T0185, Sữa Biến tần EN550-4T0185

Sữa Biến tần ENC EN550-4T0185, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 18.5KW-25HP

Vui lòng gọi
ENC EDS900-4T0037N, Sữa Biến tần EDS900-4T0037N Call

ENC EDS900-4T0037N, Sữa Biến tần EDS900-4T0037N

Sữa Biến tần ENC EDS900-4T0037N, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 3.7KW-5HP

Vui lòng gọi
ENC EDS900-4T0022N, Sữa Biến tần EDS900-4T0022N Call

ENC EDS900-4T0022N, Sữa Biến tần EDS900-4T0022N

Sữa Biến tần ENC EDS900-4T0022N, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 2.2KW-3HP

Vui lòng gọi
ENC EDS900-4T0015N, Sữa Biến tần EDS900-4T0015N Call

ENC EDS900-4T0015N, Sữa Biến tần EDS900-4T0015N

Sữa Biến tần ENC EDS900-4T0015N, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1.5KW-2HP

Vui lòng gọi
ENC EDS900-4T0007N, Sữa Biến tần EDS900-4T0007N Call

ENC EDS900-4T0007N, Sữa Biến tần EDS900-4T0007N

Sữa Biến tần ENC EDS900-4T0007N, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 0.75KW-1HP

Vui lòng gọi
ENC EDS900-2S0022N, Sữa Biến tần EDS900-2S0022N Call

ENC EDS900-2S0022N, Sữa Biến tần EDS900-2S0022N

Sữa Biến tần ENC EDS900-2S0022N, Series , Input:1 Pha220V, Output: 3 Pha 380V Công suất 2.2KW-3HP

Vui lòng gọi
ENC EDS900-2S0015N, Sữa Biến tần EDS900-2S0015N Call

ENC EDS900-2S0015N, Sữa Biến tần EDS900-2S0015N

Sữa Biến tần ENC EDS900-2S0015N, Series , Input:1 Pha220V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1.5KW-2HP

Vui lòng gọi
ENC EDS900-2S0007N, Sữa Biến tần EDS900-2S0007N Call

ENC EDS900-2S0007N, Sữa Biến tần EDS900-2S0007N

Sữa Biến tần ENC EDS900-2S0007N, Series , Input:1 Pha220V, Output: 3 Pha 380V Công suất 0.7KW-1HP

Vui lòng gọi
ENC EDS900-2S0004N, Sữa Biến tần EDS900-2S0004N Call

ENC EDS900-2S0004N, Sữa Biến tần EDS900-2S0004N

Sữa Biến tần ENC EDS900-2S0004N, Series , Input:1 Pha220V, Output: 3 Pha 380V Công suất 0.4KW-0.5HP

Vui lòng gọi
ENC EDS900-2S0002N, Sữa Biến tần EDS900-2S0002N Call

ENC EDS900-2S0002N, Sữa Biến tần EDS900-2S0002N

Sữa Biến tần ENC EDS900-2S0002N, Series , Input:1 Pha220V, Output: 3 Pha 380V Công suất 0.2KW-0.3HP

Vui lòng gọi
ENC EDS800-4T0037N, Sữa Biến tần EDS800-4T0037N Call

ENC EDS800-4T0037N, Sữa Biến tần EDS800-4T0037N

Sữa Biến tần ENC EDS800-4T0037N, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 3.7KW-5HP

Vui lòng gọi
ENC EDS800-4T0022N, Sữa Biến tần EDS800-4T0022N Call

ENC EDS800-4T0022N, Sữa Biến tần EDS800-4T0022N

Sữa Biến tần ENC EDS800-4T0022N, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 2.2KW-3HP

Vui lòng gọi
ENC EDS800-4T0015N, Sữa Biến tần EDS800-4T0015N Call

ENC EDS800-4T0015N, Sữa Biến tần EDS800-4T0015N

Sữa Biến tần ENC EDS800-4T0015N, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1.5KW-2HP

Vui lòng gọi
ENC EDS800-4T0007N, Sữa Biến tần EDS800-4T0007N Call

ENC EDS800-4T0007N, Sữa Biến tần EDS800-4T0007N

Sữa Biến tần ENC EDS800-4T0007N, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 0.7KW-1HP

Vui lòng gọi
ENC EDS800-2S0022N, Sữa Biến tần EDS800-2S0022N Call

ENC EDS800-2S0022N, Sữa Biến tần EDS800-2S0022N

Sữa Biến tần ENC EDS800-2S0022N, Series , Input:1 Pha220V, Output: 3 Pha 380V Công suất 2.2KW-3HP

Vui lòng gọi
ENC EDS800-2S0015N, Sữa Biến tần EDS800-2S0015N Call

ENC EDS800-2S0015N, Sữa Biến tần EDS800-2S0015N

Sữa Biến tần ENC EDS800-2S0015N, Series , Input:1 Pha220V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1.5KW-2HP

Vui lòng gọi
ENC EDS800-2S0007N, Sữa Biến tần EDS800-2S0007N Call

ENC EDS800-2S0007N, Sữa Biến tần EDS800-2S0007N

Sữa Biến tần ENC EDS800-2S0007N, Series , Input:1 Pha220V, Output: 3 Pha 380V Công suất 0.7KW-1HP

Vui lòng gọi
ENC EDS800-2S0004N, Sữa Biến tần EDS800-2S0004N Call

ENC EDS800-2S0004N, Sữa Biến tần EDS800-2S0004N

Sữa Biến tần ENC EDS800-2S0004N, Series , Input:1 Pha220V, Output: 3 Pha 380V Công suất 0.4KW-0.5HP

Vui lòng gọi
ENC EDS800-2S0002N, Sữa Biến tần EDS800-2S0002N Call

ENC EDS800-2S0002N, Sữa Biến tần EDS800-2S0002N

Sữa Biến tần ENC EDS800-2S0002N, Series , Input:1 Pha220V, Output: 3 Pha 380V Công suất 0.2KW-0.3HP

Vui lòng gọi
ENC EDS780-2S0007, Sữa Biến tần EDS780-2S0007 Call

ENC EDS780-2S0007, Sữa Biến tần EDS780-2S0007

Sữa Biến tần ENC EDS780-2S0007, Series , Input:1 Pha220V, Output: 3 Pha 380V Công suất 0.75KW-1HP

Vui lòng gọi
ENC EDS1300-4T0370G/0450P, Sữa Biến tần EDS1300-4T0370G/0450P Call

ENC EDS1300-4T0370G/0450P, Sữa Biến tần EDS1300-4T0370G/0450P

Sữa Biến tần ENC EDS1300-4T0370G/0450P, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 37/45KW-50/61HP

Vui lòng gọi
ENC EDS1300-4T0300G/0370P, Sữa Biến tần EDS1300-4T0300G/0370P Call

ENC EDS1300-4T0300G/0370P, Sữa Biến tần EDS1300-4T0300G/0370P

Sữa Biến tần ENC EDS1300-4T0300G/0370P, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 30/37KW-41/50HP

Vui lòng gọi
ENC EDS1300-4T0220G/0300P, Sữa Biến tần EDS1300-4T0220G/0300P Call

ENC EDS1300-4T0220G/0300P, Sữa Biến tần EDS1300-4T0220G/0300P

Sữa Biến tần ENC EDS1300-4T0220G/0300P, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 22/30KW-30/41HP

Vui lòng gọi
ENC EDS1300-4T0150G/0185P, Sữa Biến tần EDS1300-4T0150G/0185P Call

ENC EDS1300-4T0150G/0185P, Sữa Biến tần EDS1300-4T0150G/0185P

Sữa Biến tần ENC EDS1300-4T0150G/0185P, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 15/18.5KW-20/25HP

Vui lòng gọi
ENC EDS1300-4T0110G/0150P, Sữa Biến tần EDS1300-4T0110G/0150P Call

ENC EDS1300-4T0110G/0150P, Sữa Biến tần EDS1300-4T0110G/0150P

Sữa Biến tần ENC EDS1300-4T0110G/0150P, Series , Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 11/15KW-15/20HP

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Kinh Doanh 1 - 0906 710 120 (Zalo)

Kinh doanh 2

Kinh doanh 2 - 0938 740 034

 Hỗ Trợ Kỉ thuật

Hỗ Trợ Kỉ thuật - 0963 922 287

Module tin tức 2

Module sản phẩm 3

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 45
 • Hôm nay 1,403
 • Hôm qua 1,858
 • Trong tuần 3,261
 • Trong tháng 65,615
 • Tổng cộng 2,403,184

Top

   (0)