cung cấp IGBT của hãng Fuji , Đại lý phân phối IGBT Của FUji
cung cấp IGBT của hãng Fuji , Đại lý phân phối IGBT Của FUji

cung cấp IGBT của hãng Fuji , Đại lý phân phối IGBT Của FUji

(1 đánh giá)

IGBT

FUJI

cung cấp IGBT của hãng Fuji , Đại lý phân phối IGBT Của FUji

cung cấp IGBT của hãng Fuji , Đại lý phân phối IGBT Của FUji

 

10 Darlington (GTR) module:

                             1D600A-030                                    2DI100Z-100                                            2DI300A-050

 

1DI30F-050

1DI30MA-050

1DI50MA-050

1SI50A-050

1SI50H-055

1DI50H-055

1DI50K-055

1DI75E-055

1DI75F-055

1DI100E-055

1DI100MA-050

1DI200MA-050

1DI300M-050

1DI300MN-050

1MI300MP-050

1DI400M-050

1DI400A-060

1DI400MN-050

1DI400MP-050

1DI200H-055

1SI50A-050

ET1275

ET109

ET127

2SD1066

ET201

ET213

ET214

ET225

ET1255

1D100A-1K

ET227

ET439

1DI50A-1K

ET1273

1DI10A-120

1DI50E-120

1DI50F-120

1DI50H-120

1DI75A-120

1DI75E-120

1DI75H-120

1DI100F-120

1DI150GF-100

1DI150D-100

1DI150M-120

1DI200E-055

1DI200K-055

1DI240A-055

1DI240A-060

1DI480A-055

1DI200A-030

1DI300A-030

ETF81-050

ETG81-050A

ETK81-050

ETK85-050

ETL81-050

ETN35-030

ETM36-030

ETN36-030

ETN85-050

ETN01-055

ETN31-055

ETN81-055

1DI30F-100

1DI50F-100

1DI75E-100

1DI75F-100

1DI200Z-100

1DI300D-100

1DI300Z-100

1DI400D-100

1SI10A-100

1SI50A-100

1SI100A-100

1DI200ZP-120

1DI200ZN-120

1DI300B-120

1DI300A-120

1DI300A-140

1DI300X-120

1DI300G-120

1DI300M-120

1DI300M-140

1DI300MN-120

1DI300MP-120

1DI300MN-140

1DI300MP-140

1DI400A-120

1DI400X-120

1DI400MN-120

1DI400MP-120

1DI800A-120

EVG31-050A

EVG33-050

EVF31H-050

EVF31T-050A

EVK31-050

EVK71-050

EVM31-050A

EVM32-050A

EVL31-055

EVL32-055

2DI75A-140

2DI75Z-120

2DI75Z-140

2DI75Z-100

2DI100M-120

2DI100A-120

2DI100A-140

2DI100MA-120

2DI100Z-120

2DI100Z-140

2DI150A-120

2DI150M-120

2DI150MA-120

2DI150Z-120

2DI150Z-100

EV1234

EV1234M

EV1234F

EV1255

EV1274

2DI20A-1K

EV1298

6DI50MB-050

6DI75A-050

6DI75MA-050

6DI85A-060

6DI85MA-060

6DI75MB-050

6DI100A-050

6DI100M-050

6DI100MA-055

6DI100AH-050

6DI30A-050

6DI30A-060

6DI30B-050

6DI30M-050

6DI30MA-050

6DI50B-050

6DI50C-050

6DI50M-050

6DI50MA-050

6DI50A-050

6DI120A-060

6DI120D-060

6DI120C-060

6DI150A-060

6DI150AH-050

6DI150A-050

6DI75A-050ELX

6DI50A-120ELX

6DI10A-120

6DI15A-120

6DI15M-120

6DI30A-120

6DI30M-120

6DI30Z-120

6DI50M-120

6DI50Z-120

6DI10A-050

6DI10MS-050

6DI15Z-050

6DI15A-050

6DI15MS-050

6DI15S-050

6DI15S-050D

6DI15S-050C

6DI20C-050

6DI20MS-050

2DI30M-050

2DI50M-050

2DI75M-050

2DI100M-050

2DI150M-050

2DI200M-050

2DI300M-050

6DI30M-050

6DI50M-050

6DI75M-050

6DI100M-050

2DI50M-120

2DI75M-120

2DI100M-120

2DI150M-120

1DI200M-120

1DI300M-120

2DI30Z-120

2DI50Z-120

2DI75Z-120

2DI100Z-120

2DI150Z-120

2DI30Z-100

2DI50Z-100

2DI75Z-100

2DI100Z-100

2DI150Z-100

1DI200Z-120

1DI300Z-120

1DI200Z-100

1DI300Z-100

6DI15S-050

2DI30D-050A

2DI50D-050A

2DI75D-050A

2DI100D-050A

2DI150D-050A

2DI200A-050A

2DI300A-050A

2DI100D-050

2DI150D-050

2DI200A-050

2DI300A-050

6DI15A-050

6DI20C-050

6DI30A-050

6DI50C-050

6DI75A-050

6DI100A-050

6DI50A-050

6DI85A-050

6DI15A-060

6DI20C-060

6DI30A-060

6DI50C-060

6DI75A-060

6DI100A-060

6DI50A-060

6DI85A-060

1DI300A-120

1DI400A-120

1DI200ZN-120

1DI200ZP-120

1DI300ZN-120

1DI300ZP-120

1D500A-030

1D600A-030

1D500A-030A

1D600A-030A

 

Cellphone :        0906 710 120

                          0963 92 22 87

Email  :    linhphattech@gmail.com

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

   (0)