BIÊN TẦN DELIXI

BIÊN TẦN DELIXI

mỗi trang
Biến tần DELIXI CDI-E180G630T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G630T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G630T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 630KW-857HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G500T4L , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G500T4L , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G500T4L , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 500KW-680HP
Biến tần DELIXI CDI-E180P500T4L , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180P500T4L , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180P500T4L , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 500KW-680HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G400T4L , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G400T4L , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G400T4L , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 400KW-544HP
Biến tần DELIXI CDI-E180P400T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180P400T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180P400T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 400KW-544HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G375T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G375T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G375T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 375KW-510HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G355/P375T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G355/P375T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G355/P375T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 355/375KW-483/510HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G315/P355T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G315/P355T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G315/P355T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 315/355KW-428/483HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G280/P315T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G280/P315T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G280/P315T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 280/315KW-381/428HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G250/P280T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G250/P280T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G250/P280T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 250/280KW-340/381HP
Biến tần DELIXI CDI-E180P250T4L , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180P250T4L , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180P250T4L , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 250KW-340HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G220T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G220T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G220T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 220KW-299HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G200/P220T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G200/P220T4L, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G200/P220T4L, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 200/220KW-272/299HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G185/P200T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G185/P200T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G185/P200T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 185/200KW-252/272HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G160/P185T4 , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G160/P185T4 , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G160/P185T4 , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 160/185KW-218/252HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G132/P160T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G132/P160T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G132/P160T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 132/160KW-180/218HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G110/P132T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G110/P132T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G110/P132T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 110/132KW-150/180HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G093/P110T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G093/P110T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G093/P110T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 93/110KW-126/150HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G075/P093T4 , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G075/P093T4 , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G075/P093T4 , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 75/93KW-102/126HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G055/P075T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G055/P075T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G055/P075T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 55/75KW-75/102HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G045/P055T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G045/P055T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G045/P055T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 45/55KW-61/75HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G037/P045T4 , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G037/P045T4 , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G037/P045T4 , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 37/45KW-50/61HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G030/P037T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G030/P037T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G030/P037T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 30/37KW-41/50HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G022/P030T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G022/P030T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G022/P030T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 22/30KW-30/41HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G018.5/P022T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G018.5/P022T4, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G018.5/P022T4, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 18.5/22KW-25/30HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G015/P018.5T4BL, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G015/P018.5T4BL, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G015/P018.5T4BL, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 15/18.5KW-20/25HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G011/P015T4BL, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G011/P015T4BL, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G011/P015T4BL, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 11/15KW-15/20HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G011MT4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G011MT4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G011MT4B , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 11KW-15HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G7R5/P011T4B, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G7R5/P011T4B, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G7R5/P011T4B, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 7.5/11KW-10/15HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G5R5/P7R5T4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G5R5/P7R5T4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G5R5/P7R5T4B , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 5.5/7.5KW-7.5/10HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G5R5MT4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G5R5MT4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G5R5MT4B , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 5.5KW-7.5HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G3R7/P5R5T4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G3R7/P5R5T4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G3R7/P5R5T4B , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 3.7/5.5KW-5/7.5HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G2R2T4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G2R2T4B , Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G2R2T4B , Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 2.2KW-3HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G1R5T4B, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G1R5T4B, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G1R5T4B, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 1.5KW-2HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G0R75T4B, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G0R75T4B, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G0R75T4B, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 380V, Output: 3 Pha 380V Công suất 0.75KW-1HP
Biến tần DELIXI CDI-E180G030T2, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G030T2, Biến tần DELIXI E180

Biến tần DELIXI CDI-E180G030T2, Series DELIXI E180, Input:3 Pha 220V, Output: 3 Pha 380V Công suất 030KW-41HP

Top

   (0)