Sửa Biến tần Vacon , Biến tầnVACON
Sửa Biến tần Vacon , Biến tầnVACON

Sửa Biến tần Vacon , Biến tầnVACON

(1 đánh giá)

vacon

Vacon

Sửa Biến tần Vacon , Biến tầnVACON

 

Sửa Biến tần Vacon , Biến tầnVACON

VACON0100-3L-0007-2-X  1.1 kW - 1.5 HP drive nXP0003 2 a 2 H1 S S S
VACON0100-3L-0008-2-X 1.5 kW - 2.0 HP drive nXP0004 2 a 2 H1 S S S
VACON0100-3L-0011-2-X 2.2 kW - 3.0 HP drive nXP0007 2 a 2 H1 S S S
VACON0100-3L-0012-2-X 3.0 kW - 4.0 HP drive nXP0008 2 a 2 H1 S S S
MM5  nXP0011 2 a 2 H1 S S S
VACON0100-3L-0018-2-X 4.0 kW - 5.0 HP drive nXP0012 2 a 2 H1 S S S
VACON0100-3L-0024-2-X 5.5 kW - 7.5 HP drive FR4 128 x 292 x 190/ 5
VACON0100-3L-0031-2-X 7.5 kW - 10.0 HP drive nXP0017 2 a 2 H1 S S S
MM6  nXP0025 2 a 2 H1 S S S
VACON0100-1L-0048-2-X  11.0 kW - 15.0 HP drive nXP0031 2 a 2 H1 S S S
VACON0100-1L-0062-2-X 15.0 kW - 20.0 HP drive FR5 144 x 391 x 214/ 8.1
Supply voltage 3AC 380-480V nXP0048 2 a 2 H1 S S S
MM4  nXP0061 2 a 2 H1 S S S
VACON0100-3L-0003-4-X 1.1 kW - 1.5 HP drive FR6 195 x 519 x 237/ 18.5
VACON0100-3L-0004-4-X 1.5 kW - 2.0 HP drive nXP0075 2 a 2 H0 S S S
VACON0100-3L-0005-4-X 2.2 kW - 3.0 HP drive nXP0088 2 a 2 H0 S S S
VACON0100-3L-0008-4-X 3.0 kW - 4.0 HP drive nXP0114 2 a 2 H0 S S S
VACON0100-3L-0009-4-X 4.0 kW - 5.0 HP drive 22 FR7 237 x 591 x 257/ 35
VACON0100-3L-0012-4-X 5.5 kW - 7.5 HP drive nXP0140 2 a 2 H0 S S S
MM5 nXP0170 2 a 2 H0 S S S
VACON0100-3L-0016-4-X 7.5 kW - 10.0 HP drive nXP0205 2 a 2 H0 S S S
VACON0100-3L-0023-4-X 11.0 kW - 15.0 HP drive FR8 291 x 758 x 344 / 58
VACON0100-3L-0031-4-X 15.0 kW - 20.0 HP drive nXP0261 2 a 2 H0 S S F
MM6 nXP0300 2 a 2 H0 S S F
VACON0100-3L-0038-4-X 18.5 kW - 25.0 HP drive FR9 480 x 1150 x 362/ 146
VACON0100-3L-0046-4-X 22.0kW - 30.0 HP drive nXP0003 5 a2 H 1 S S S
VACON0100-3L-0061-4-X 30.0kW - 40.0 HP drive nXP0004 5 a2 H 1 S S S
VACON0100-3L-0072-4-X 37.0kW - 50.0 HP drive nXP0005 5 a2 H 1 S S S
Supply voltage 3AC 380-500V nXP0007 5 a2 H 1 S S S
MM4  nXP0009 5 a2 H 1 S S S
VACON0100-3L-0003-5-X 1.1 kW - 1.5 HP drive nXP0012 5 a2 H 1 S S S
VACON0100-3L-0004-5-X 1.5 kW - 2.0 HP drive FR4 128 x 292 x 190/ 5
VACON0100-3L-0005-5-X 2.2 kW - 3.0 HP drive nXP0016 5 a2 H 1 S S S
VACON0100-3L-0008-5-X 3.0 kW - 4.0 HP drive nXP0022 5 a2 H 1 S S S
VACON0100-3L-0009-5-X 4.0 kW - 5.0 HP drive nXP0031 5 a2 H 1 S S S
VACON0100-3L-0012-5-X 5.5 kW - 7.5 HP drive FR5 144 x 391 x 214/8.1
MM5 nXP0038 5 a2 H 1 S S S
VACON0100-3L-0016-5-X 7.5 kW - 10.0 HP drive nXP0045 5 a2 H 1 S S S
VACON0100-3L-0023-5-X 11.0 kW - 15.0 HP drive nXP0061 5 a2 H 1 S S S
VACON0100-3L-0031-5-X 15.0 kW - 20.0 HP drive FR6 195 x 519 x 237/18.5
MM6 nXP0072 5 a 2 H0 S S S
VACON0100-3L-0038-5-X 18.5 kW - 25.0 HP drive nXP0087 5 a 2 H0 S S S
VACON0100-3L-0046-5-X 22.0kW - 30.0 HP drive nXP0105 5 a 2 H0 S S S
VACON0100-3L-0061-5-X 30.0kW - 40.0 HP drive FR7 237 x 591 x 257/35
VACON0100-3L-0072-5-X 37.0kW - 50.0 HP drive nXP0140 5 a 2 H0 S S S
  nXP0168 5 a 2 H0 S S S
VACON0020-3L-0004-2-X  0.75 kW - 1.0 HP drive nXP0205 5 a 2 H0 S S S
VACON0020-3L-0005-2-X 1.1 kW - 1.5 HP drive FR8 291 x 758 x 344/58
VACON0020-3L-0007-2-X 1.5 kW - 2.0 HP drive nXP0261 5 a 2 H0 S S F
MU3  nXP0300 5 a 2 H0 S S F
VACON0020-3L-0011-2-X 2.2 kW - 3.0 HP drive  
VACON0020-3L-0012-2-X 3.0 kW - 4.0 HP drive  
VACON0020-3L-0017-2-X 4.0 kW - 5.0 HP drive  
Supply voltage 1AC 208-240V  
MU2   
VACON0020-1L-0004-2-X  0.75 kW - 1.0 HP drive  
VACON0020-1L-0005-2-X 1.1 kW - 1.5 HP drive  
VACON0020-1L-0007-2-X 1.5 kW - 2.0 HP drive  
Supply voltage 3AC 380-480V  
MU2   
VACON0020-3L-0003-4-X 0.75 kW - 1.0 HP drive  
VACON0020-3L-0004-4-X 1.1 kW - 1.5 HP drive  
VACON0020-3L-0005-4-X 1.5 kW - 2.0 HP drive  
VACON0020-3L-0006-4-X 2.2 kW - 3.0 HP drive  
VACON0020-3L-0008-4-X 3.0 kW - 4.0 HP drive  
MU3  
VACON0020-3L-0009-4-X 4.0 kW - 5.0 HP drive  
VACON0020-3L-0012-4-X 5.5 kW - 7.5 HP drive  
VACON0020-3L-0016-4-X 7.5 kW - 10.0 HP drive  

===================

Cellphone : 0906 71 01 20

                          0963 92 22 87

Email  :    linhphattech@gmal.com

 

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

   (0)