BIẾN TẦN YASKAWA , SỮA BIẾN TẦN YASKAWA
BIẾN TẦN YASKAWA , SỮA BIẾN TẦN YASKAWA

BIẾN TẦN YASKAWA , SỮA BIẾN TẦN YASKAWA

(1 đánh giá)

BIẾN TẦN YASKAWA

Yaskawa

BIẾN TẦN YASKAWA , SỮA BIẾN TẦN YASKAWA

BIẾN TẦN YASKAWA  , SỮA BIẾN TẦN YASKAWA 

DÒNG A1000:
CIMR-AT4A0002 - 3PHASE - 400V - 0.4KW
CIMR-AT4A0005 - 3PHASE - 400V - 0.75KW
CIMR-AT4A0005 - 3PHASE - 400V - 1.5KW
CIMR-AT4A0007 - 3PHASE - 400V - 2.2KW
CIMR-AT4A0009 - 3PHASE - 400V - 3.0KW
CIMR-AT4A0011 - 3PHASE - 400V - 3,7KW
CIMR-AT4A0018 - 3PHASE - 400V - 5.5KW
CIMR-AT4A0023 - 3PHASE - 400V - 7.5KW
CIMR-AT4A0031 - 3PHASE - 400V - 11KW
CIMR-AT4A0038 - 3PHASE - 400V - 15KW
CIMR-AT4A0044 - 3PHASE - 400V - 18.5KW
CIMR-AT4A0058 - 3PHASE - 400V - 22KW
CIMR-AT4A0072 - 3PHASE - 400V - 30KW
CIMR-AT4A0088 - 3PHASE - 400V - 37KW
CIMR-AT4A0103 - 3PHASE - 400V - 45KW
CIMR-AT4A0139 - 3PHASE - 400V - 55KW
CIMR-AT4A0165 - 3PHASE - 400V - 75KW
CIMR-AT4A0208 - 3PHASE - 400V - 90KW
CIMR-AT4A0250 - 3PHASE - 400V - 110KW
CIMR-AT4A0296 - 3PHASE - 400V - 132KW
CIMR-AT4A0362 - 3PHASE - 400V - 160KW
CIMR-AT4A0414 - 3PHASE - 400V - 185KW
CIMR-AT4A0515 - 3PHASE - 400V - 220KW
CIMR-AT4A0675 - 3PHASE - 400V - 315KW
CIMR-AT4A0930 - 3PHASE - 400V - 450KW
CIMR-AT4A1200 - 3PHASE - 400V - 560KW
CIMR-AT2A0004 - 3PHASE - 200V - 0.4KW
CIMR-AT2A0006 - 3PHASE - 200V - 0.75KW
CIMR-AT2A0008 - 3PHASE - 200V - 1.1KW
CIMR-AT2A0010 - 3PHASE - 200V - 2.2KW
CIMR-AT2A0012 - 3PHASE - 200V - 3.0KW
CIMR-AT2A0021 - 3PHASE - 200V - 3.7KW
CIMR-AT2A0030 - 3PHASE - 200V - 5.5KW
CIMR-AT2A0040 - 3PHASE - 200V - 7.5KW
CIMR-AT2A0056 - 3PHASE - 200V - 11KW
CIMR-AT2A0069 - 3PHASE - 200V - 15KW
CIMR-AT2A0081 - 3PHASE - 200V - 18.5KW
CIMR-AT2A0110 - 3PHASE - 200V - 22KW
CIMR-AT2A0138 - 3PHASE - 200V - 30KW
CIMR-AT2A0169 - 3PHASE - 200V - 37KW
CIMR-AT2A0211 - 3PHASE - 200V - 45KW
CIMR-AT2A0250 - 3PHASE - 200V - 55KW
CIMR-AT2A0312 - 3PHASE - 200V - 75KW
CIMR-AT2A0360 - 3PHASE - 200V - 90KW
CIMR-AT2A0415 - 3PHASE - 200V - 110KW
DÒNG L1000:
CIMR-LT4A0015 - 3PHASE - 400V - 5.5KW
CIMR-LT4A0018 - 3PHASE - 400V - 7.5KW
CIMR-LT4A0024 - 3PHASE - 400V - 11KW
CIMR-LT4A0031 - 3PHASE - 400V - 15KW
CIMR-LT4A0039 - 3PHASE - 400V - 18.5KW
CIMR-LT4A0045 - 3PHASE - 400V - 22KW
CIMR-LT2A0008 - 3PHASE - 200V - 1.5KW

CIMR-LT2A0011 - 3PHASE - 200V - 2.2KW
CIMR-LT2A0018 - 3PHASE - 200V - 3.7KW
CIMR-LT2A0025 - 3PHASE - 200V - 5.5KW
CIMR-LT2A0033 - 3PHASE - 200V - 7.5KW
DÒNG V1000:
 CIMR-VTBA0001 - 1PHASE - 200V - 0.1KW
CIMR-VTBA0002 - 1PHASE - 200V - 0.2KW
CIMR-VTBA0003 - 1PHASE - 200V - 0.4KW
CIMR-VTBA0006 - 1PHASE - 200V - 0.75KW
CIMR-VTBA0010 - 1PHASE - 200V - 1.5KW
CIMR-VTBA0012 - 1PHASE - 200V - 2.2KW
CIMR-VTBA0018 - 1PHASE - 200V - 3.7KW
CIMR-VT2A0001 - 3PHASE - 200V - 0.1KW
CIMR-VT2A0002 - 3PHASE - 200V - 0.2KW
CIMR-VT2A0004 - 3PHASE - 200V - 0.4KW
CIMR-VT2A0006 - 3PHASE - 200V - 0.75KW
CIMR-VT2A0010 - 3PHASE - 200V - 1.5KW
CIMR-VT2A0012 - 3PHASE - 200V - 2.2KW
CIMR-VT2A0020 - 3PHASE - 200V - 3.7KW
CIMR-VT2A0030 - 3PHASE - 200V - 5.5KW
CIMR-VT4A0001 - 3PHASE - 400V - 0.2KW
CIMR-VT4A0002 - 3PHASE - 400V - 0.4KW
CIMR-VT4A0004 - 3PHASE - 400V - 0.75KW
CIMR-VT4A0005 - 3PHASE - 400V - 1.5KW
CIMR-VT4A0007 - 3PHASE - 400V - 2.2KW
CIMR-VT4A0009 - 3PHASE - 400V - 3.0KW
CIMR-VT4A0011 - 3PHASE - 400V - 3.7KW
CIMR-VT4A0018 - 3PHASE - 400V - 5.5KW
CIMR-VT4A0023 - 3PHASE - 400V - 7.5KW
CIMR-VT4A0031 - 3PHASE - 400V - 11KW
CIMR-VT4A0038 - 3PHASE - 400V - 15KW
DÒNG J1000:
CIMR-JTBA0001 - 1PHASE - 200V - 0.1KW
CIMR-JTBA0002 - 1PHASE - 200V - 0.2KW
CIMR-JTBA0003 - 1PHASE - 200V - 0.4KW
CIMR-JTBA0006 - 1PHASE - 200V - 0.75KW
CIMR-JTBA0010 - 1PHASE - 200V - 1.5KW

CIMR-JT2A0001 - 3PHASE - 200V - 0.1KW
CIMR-JT2A0002 - 3PHASE - 200V - 0.2KW
CIMR-JT2A0004 - 3PHASE - 200V - 0.4KW
CIMR-JT2A0006 - 3PHASE - 200V - 0.75KW
CIMR-JT2A0008 - 3PHASE - 200V - 1.1KW
CIMR-JT2A0010 - 3PHASE - 200V - 1.5KW
CIMR-JT2A0012 - 3PHASE - 200V - 2.2KW
CIMR-JT2A0018 - 3PHASE - 200V - 3KW
CIMR-JT2A0020 - 3PHASE - 200V - 3.7KW
CIMR-JT4A0001 - 3PHASE - 400V - 0.2KW
CIMR-JT4A0002 - 3PHASE - 400V - 0.4KW
CIMR-JT4A0004 - 3PHASE - 400V - 0.75KW
CIMR-JT4A0005 - 3PHASE - 400V - 1.5KW
CIMR-JT4A0007 - 3PHASE - 400V - 2.2KW
CIMR-JT4A0009 - 3PHASE - 400V - 3.0KW
CIMR-JT4A0011 - 3PHASE - 400V - 3.7KW
DÒNG G7:
CIMR-G7A20P4 - 3PHASE - 200V - 0.4KW
CIMR-G7A20P7 - 3PHASE - 200V - 0.75KW
CIMR-G7A21P5 - 3PHASE - 200V - 1.5KW
CIMR-G7A22P2 - 3PHASE - 200V - 2.2KW
CIMR-G7A23P7 - 3PHASE - 200V - 3.7KW
CIMR-G7A25P5 - 3PHASE - 200V - 5.5KW
CIMR-G7A27P5 - 3PHASE - 200V - 7.5KW
CIMR-G7A2011 - 3PHASE - 200V - 11KW
CIMR-G7A2015 - 3PHASE - 200V - 15KW
CIMR-G7A2018 - 3PHASE - 200V - 18.5KW
CIMR-G7A2022 - 3PHASE - 200V - 22KW
CIMR-G7A2030 - 3PHASE - 200V - 30KW
CIMR-G7A2037 - 3PHASE - 200V - 37KW
CIMR-G7A2045 - 3PHASE - 200V - 45KW
CIMR-G7A2055 - 3PHASE - 200V - 55KW
CIMR-G7A2075 - 3PHASE - 200V - 75KW
CIMR-G7A2090 - 3PHASE - 200V - 90KW
CIMR-G7A2110 - 3PHASE - 200V - 110KW
CIMR-G7A40P4 - 3PHASE - 400V - 0.4KW
CIMR-G7A40P7 - 3PHASE - 400V - 0.4KW
CIMR-G7A41P5 - 3PHASE - 400V - 0.4KW
CIMR-G7A42P2 - 3PHASE - 400V - 0.4KW
CIMR-G7A43P7 - 3PHASE - 400V - 0.4KW
CIMR-G7A45P5 - 3PHASE - 400V - 0.4KW
CIMR-G7A47P5 - 3PHASE - 400V - 0.4KW
CIMR-G7A4011 - 3PHASE - 400V - 0.4KW
CIMR-G7A4015 - 3PHASE - 400V - 15KW
CIMR-G7A4018 - 3PHASE - 400V - 18.5KW
CIMR-G7A4022 - 3PHASE - 400V - 22KW
CIMR-G7A4030 - 3PHASE - 400V - 30KW
CIMR-G7A4037 - 3PHASE - 400V - 37KW
CIMR-G7A4045 - 3PHASE - 400V - 45KW
CIMR-G7A4055 - 3PHASE - 400V - 55KW
CIMR-G7A4075 - 3PHASE - 400V - 75KW
CIMR-G7A4090 - 3PHASE - 400V - 90KW
CIMR-G7A4110 - 3PHASE - 400V - 110KW
CIMR-G7A4132 - 3PHASE - 400V - 132KW
CIMR-G7A4160 - 3PHASE - 400V - 160KW
CIMR-G7A4185 - 3PHASE - 400V - 185KW
CIMR-G7A4220 - 3PHASE - 400V - 220KW
CIMR-G7A4300 - 3PHASE - 400V - 300KW
DÒNG E1000:

CIMR-ET4A0009 - 3PHASE - 400V - 3.7KW
CIMR-ET4A0011 - 3PHASE - 400V - 5.5KW
CIMR-ET4A0018 - 3PHASE - 400V - 7.5KW
CIMR-ET4A0023 - 3PHASE - 400V - 11KW
CIMR-ET4A0031 - 3PHASE - 400V - 15KW
CIMR-ET4A0038 - 3PHASE - 400V - 18.5KW
CIMR-ET4A0044 - 3PHASE - 400V - 22KW
CIMR-ET4A0058 - 3PHASE - 400V - 30KW
CIMR-ET4A0072 - 3PHASE - 400V - 37KW
CIMR-ET4A0088 - 3PHASE - 400V - 45KW
CIMR-ET4A0103 - 3PHASE - 400V - 55KW
CIMR-ET4A0139 - 3PHASE - 400V - 75KW
CIMR-ET4A0165 - 3PHASE - 400V - 90KW
CIMR-ET4A0208 - 3PHASE - 400V - 110KW
CIMR-ET4A0250 - 3PHASE - 400V - 132KW
CIMR-ET4A0296 - 3PHASE - 400V - 1160KW
CIMR-ET4A0362 - 3PHASE - 400V - 185KW
CIMR-ET4A0414 - 3PHASE - 400V - 220KW
CIMR-ET4A0515 - 3PHASE - 400V - 250KW
CIMR-ET4A0675 - 3PHASE - 400V - 355KW

Cellphone : 0906 71 01 20

                      0963 92 22 87

Email  :    linhphattech@gmail.com

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

   (0)